Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 – 2η Διαχειριστική Χρήση (01 Ιανουαρίου 2015 – 31 Δεκεμβρίου 2015)
balance2015
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014 – 1η Υπερδωδεκάμηνη Εταιρική Χρήση (29 Ιανουαρίου 2013 – 31 Δεκεμβρίου 2014)